Create social impact

Wij richten ons op alle mensen van de samenleving. Mensen met uiteenlopende belangen die allemaal een eigen droom hebben. Als gebiedsontwikkelaar creëren we ruimte voor welzijn en geluk: thuis, op het werk, winkelend of ontspannend. Een mooie, veilige omgeving met woningen voor ieders budget. En aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen waarin een gemeenschap groeit omdat iedereen zich welkom weet.

De leefomgeving is van grote invloed op het welzijn van bewoners. Daarom vinden we het belangrijk om daar nadrukkelijk aandacht aan te geven, voor huidige en toekomstige generaties. We noemen dit Social Impact. Maar hoe kunnen we deze social impact maken, behouden en borgen?


AM heeft hiervoor een integrale aanpak ontwikkeld: Create Social Impact. Deze aanpak kent een ‘fysieke’ en ‘zachte’ benadering. De fysieke benadering zijn tastbare interventies die bijdragen aan welzijn: het bouwen van duurzame woningen, passende infrastructuur en de juiste voorzieningen, zoals ontmoetingsplekken. De zachte benadering gaat over het effect van onze fysieke ingrepen. Dit doen we door in contact te staan met de bewoners of gebruikers van het gebied en middelen te bedenken om hen met elkaar te verbinden.


Het ontwerp

We hebben de ruimtelijke voorwaarden voor sociale cohesie op gebouw- en gebiedsniveau onderzocht. Hierbij hebben we onze eigen gebiedsontwikkelingen onder de loep genomen. De inzichten uit dit onderzoek zijn vertaald in ontwerpregels voor al onze projecten. Zo kunnen we met het juiste ontwerp bijdragen aan sociale cohesie en ontmoeting op gebouw- en gebiedsniveau. Uiteraard is de toepassing voor elke gebiedsontwikkeling anders.


Programma

We hebben inzicht in welk woon- en voorzieningenprogramma zorgt voor sociale impact. Betaalbaar wonen wordt steeds belangrijker. In elke gebiedsontwikkeling blijft het een uitdagende puzzel om de juiste menging in een buurt tot stand te brengen en te zorgen voor een goede plek voor kwetsbare groepen. Onze concepten zoals Stadsveteraan en Let’s live zijn belangrijke puzzelstukjes om een aantrekkelijke buurt te creëren. We kijken daarnaast naar de juiste mix van maatschappelijke, collectieve en commerciële voorzieningen.


Participatie & Placemaking

Voor het vormgeven van fijne woon- en leefomgevingen betrekken we de huidige en toekomstige gebruikers van een gebied (participatie). Centraal binnen de werkwijze staat het gezamenlijk bouwen aan een duidelijke gebiedsidentiteit: het DNA.

Hierdoor zorgen we al in een vroeg stadium voor inhoudelijk sterke planconcepten die in co-creatie zijn gemaakt. Onder placemaking verstaan wij het organiseren van events en het initiëren van tijdelijk gebruik. Het mooiste is als tijdelijke gebruik onderdeel wordt van de nieuwe buurt. Door placemaking komen we gedurende de ontwikkel- en realisatieperiode in contact met de verschillende stakeholders. Zo blijft de gebiedsontwikkeling relevant en betrekken we de juiste doelgroepen in de participatie. Alles wat we doen – of het nou participatie of placemaking is– draagt bij aan de ontwikkeling van een gemeenschap. We zorgen dat we van sociaal-maatschappelijke waarde zijn voor een plek, wat uiteindelijk resulteert in meer economische waarde, nog (ver) voor realisatie.


Communicatie & Engagement

Bij alles wat we doen gaan we uit van de kracht van de mensen die gebruik maken van het gebied. In sommige projecten helpen we hen om een community te bouwen, in andere proberen we bestaande communities te versterken en te behouden voor de lange termijn. Per gebiedsontwikkeling onderzoeken we daarvoor verschillende middelen. Bijvoorbeeld een juridische vorm voor het beheer van het openbaar gebied, een buurtapp of het betrekken van lokale mensen en partijen.


Speerpunt: betaalbaar wonen

De woningmarkt is zeer dynamisch. De afgelopen jaren stegen de huizenprijzen flink, terwijl veel mensen een betaalbare woning zoeken. Wie zich in de woningmarkt verdiept, ziet dat er tussen vraag en aanbod nog een fikse discrepantie bestaat. Het ontwikkelen van haalbare en betaalbare woningen is een belangrijk speerpunt voor AM.