Klimaatpositief in 2035

Hoe kun je als gebiedsontwikkelaar werken aan een positieve klimaatimpact? Het is voor AM als gebiedsontwikkelaar één van dé centrale vraagstukken. AM heeft een stip op de horizon gezet: in 2035 ontwikkelen we klimaatpositief.

Energiepositieve, biodiverse en klimaatadaptieve gebieden

Voor het neerzetten van gebouwen is altijd materiaal en energie nodig. Daarmee is er een milieu-impact die onmogelijk tot nul gereduceerd kan worden. Maar deze kan wél geminimaliseerd worden. Door in te zetten op energieneutraal en circulair bouwen, waarbij we het CO2 budget en de Whole Life Carbon aanpak volgen om Paris Proof te ontwikkelen.

Tegelijkertijd zetten we onze rol als gebiedsontwikkelaar in om gebieden te maken die een positieve impact hebben. Op het plangebied, maar ook op de omgeving daar buiten. Dat kan door het creëren van energiepositieve, bio diverse en klimaat adaptieve gebieden waar de eindgebruiker gestimuleerd wordt tot het maken van duurzame keuzes. In het bijzonder op het gebied van duurzame mobiliteit.

Door duurzame keuzes te maken voor ieder project, maar ook voor iedere omgeving en grondpositie, werken we naar een klimaatpositieve aanpak. Waarin de positieve milieu-impact groter is dan de negatieve milieu-impact op de balans van onze hele portefeuille. Meer geven dan nemen. Dat vinden wij als AM nu echt onderscheidend

Hoe we dit realiseren

Onze aanpak is erop gericht om in 2035 meer terug te geven aan de aarde en de maatschappij, dan dat er door de ontwikkeling van nieuwe gebouwen en woningen onttrokken wordt. Een uitdaging waar we de hele sector voor nodig hebben. De systemen van alle zes duurzaamheidsdoelen, door AM zelf geformuleerd, komen terug in deze strategie.


  • Energiepositief: door met hernieuwbare bronnen meer energie te genereren dan te gebruiken;

  • Materiaalpositief: door het gebruik van duurzame circulaire en bio based materialen, en op een wijze dat we gebouwen maken waarvan de milieu-impact is geminimaliseerd en die aanpaspaar zijn aan toekomstig gebruik;

  • Klimaatadaptief: door klimaatrisico’s binnen het plangebied en de omgeving in kaart te brengen en te investeren in veerkrachtige oplossingen;

  • Regeneratief: door de biodiversiteit te vergroten met doelsoorten en een variëteit aan bomen en planten ruimte te bieden;

  • Mobiliteitspositief: door een reductie van het autobezit en -gebruik en een toename van duurzame en actieve mobiliteit te realiseren;

  • Gebruikspositief: door de stimulering van duurzaam gedrag bij gebruikers.

Energie

AM gaat verder dan de energie-eisen voor nieuwbouw. Daardoor wordt het energiegebruik van en in de gebouwen tot een minimum beperkt. Door energiebesparende maatregelen, hernieuwbare energiebronnen en energieopslag- en uitwisseling worden de nieuw ontwikkelde gebieden energieneutraal of zelfs energieleverend. Elk overschot van hernieuwbare energie in ontwikkelde gebieden kunnen we gebruiken om omliggende gebieden verder te helpen in de energietransitie. Om dit doel te realiseren hebben we ons aangesloten bij het Paris Proof-akkoord van de Dutch Green Building Council.

De energie infrastructuur in Nederland staat onder grote druk. Innovaties om lokaal opgewekte energie ook echt lokaal toe te passen worden steeds belangrijker. Daarom is AM partner in het innovatienetwerk TROEF Energy.

Circulair ontwikkelen

Om de ecologische voetafdruk van de bouw te reduceren, ontwikkelt AM gebouwen met duurzame materialen die ook in de toekomst in hoge mate opnieuw gebruikt kunnen worden. Maar het eerste uitgangspunt blijft het maken van adaptieve gebouwen waarvan de constructie niet meer gesloopt hoeft te worden. Dit resulteert in innovatieve, circulaire projecten voor zowel grondgebonden woningen als appartementen. Waar passend wordt er ook gewerkt met bio based materialen. Goed voor het milieu én de gezondheid.

Whitepaper: Circulair samenwerken doorslaggevend voor opschalen
Whitepaper: Circulair ontwikkelen: van ambities naar prestaties

Klimaatadaptatie

AM ontwikkelt haar gebieden klimaatadaptief. We houden daarbij niet alleen rekening met het plangebied van de ontwikkeling, maar kijken ook naar de directe omgeving. Zo maken we het gehele gebied bestand tegen drogere en hetere periodes, stevige piekbouwen en een toenemend risico op overstromingen. Een veranderend klimaat vraagt om een nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten, ontwerpers en andere bouw- en vastgoedondernemingen. Zo wordt klimaatadaptieve nieuwbouw nog efficiënter toegepast in deze gebieden.

Whitepaper: Klaar voor het Klimaat
Convenant: Klimaatadaptief Bouwen
Maatregelen: Klimaatwaaier 

Biodiversiteit

Al in de eerste fase van gebiedsontwikkelingsprojecten worden lokale experts, stadsecologen en natuurorganisaties gevraagd mee te kijken naar de staat van de biodiversiteit in het gebied en hoe deze te vergroten. Gezamenlijk worden specifieke doelsoorten geformuleerd die AM ondersteunt. Daarvoor moet eerst de basis op orde zijn. Gezonde groen-blauw structuren zijn essentieel om een regeneratief gebied te realiseren. Zo kan gebiedsontwikkeling een impuls geven aan de biodiversiteit in dat gebied. Deze belofte is samengevat in het manifest ‘Geluksvogels’.

Manifest: Geluksvogels: Wonen in de stad én in de natuur

Duurzame mobiliteit

Het sterk reduceren van automobiliteit is cruciaal in het streven de klimaatdoelen te behalen, steden en regio’s bereikbaar te houden en wijken leefbaar te ontwikkelen en te houden. In gebiedsontwikkeling richt AM zich daarom op het stimuleren van lopen, fietsmobiliteit, openbaar vervoer en het aanbieden van deelmobiliteit. We faciliteren daarnaast elektrisch rijden door laadpalen op te leveren bij elk nieuw project. En we bieden EV-ready parkeerplaatsen aan. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen gemeenten en aanbieders, die we vroegtijdig opzoeken.

Lees meer over onze duurzame mobiliteitsaanpak

Whitepaper: Deelmobiliteit; een gebiedsopgave

Eindgebruiker

De gebruikers van de ontwikkelde gebieden bepalen in grote mate het succes van AM’s duurzaamheidsdoelen. Daarom richten we ons actief op het stimuleren van duurzame keuzes. De eindgebruikers worden actief geïnformeerd over de duurzame keuzes die zijn gemaakt voor het gebied. Daarnaast kan de bewoner ook de financiële voordelen van een duurzame nieuwbouw woning benutten, bijvoorbeeld door de financiële impulsen die zijn ontwikkeld voor een energieneutrale of Nul-op-de-meter woning.