Inclusieve stad

Plekken waar mensen zich verbonden mee voelen.

Een mix van de juiste ingrediënten

Sociale integratie ontstaat niet altijd vanzelf. Door de juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren waar mensen zich mee kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen.

De behoefte aan nieuwe gebiedsconcepten is bijna tastbaar. Het helpt, als we ontmoetingsplekken maken. Het helpt, als we de openbare ruimte zodanig inrichten, dat je makkelijk mensen met een andere achtergrond of leefwijze leert kennen. Als we wijken de kans geven zichzelf te organiseren. De inclusieve stad is geen abstract gegeven, maar een continu proces van afwegingen en keuzes maken. Door een goede mix creëren we ruimte voor spontaniteit en verrassende ontmoetingen.

Het moet wel betaalbaar blijven

De druk op de woningmarkt blijft groot. Mensen met een laag inkomen kunnen zich de stad niet eigen maken en dat maakt het vraagstuk van de inclusieve stad alleen maar urgenter.

Gemeenten, bewoners en ontwikkelaars zullen concrete stappen moeten zetten. Met betaalbare woningen in coöperaties, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruikers. Met buurtgerichte fondsen, zodat bewoners in hun eigen woonomgeving kunnen investeren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat we voldoende ruimte creëren voor uiteenlopende groepen. Aandacht voor de specifieke behoeften van verschillende doelgroepen is essentieel, want variatie en differentiatie zijn onmisbaar voor een leefbare stad.

Van hypotheek naar abonnement?

Deze tijd vraagt om nieuwe oplossingen. Zo zien we bij AM serieuze mogelijkheden voor andere vormen van eigenaarschap. Een abonnement in plaats van een hypotheek?

De gedachte wordt steeds vertrouwder: betalen voor gebruik, niet voor bezit. Wie geen eigenaar hoeft te zijn om ergens te kunnen wonen, is vrijer. Kortom, het wordt tijd om verder te kijken dan 20 jaar vastzitten aan een hypotheek. Zo kunnen we wonen in de stad toegankelijker maken en zorgen dat bewoners flexibel blijven. Veranderen de omstandigheden? Dan hoeven mensen niet direct hun huis of zelfs de stad uit, maar kunnen daar deel van blijven uitmaken.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2018