Klimaatpositief in 2035

Hoe kun je als gebiedsontwikkelaar werken aan een positieve klimaatimpact? Het is voor AM als gebiedsontwikkelaar één van dé centrale vraagstukken. AM heeft een stip op de horizon gezet: in 2035 ontwikkelen we klimaatpositief. Een ambitie die ons uitdaagt om het roer om te gooien met onze gebiedsontwikkelingen.

Voor het neerzetten van gebouwen is altijd materiaal en energie nodig. Daarmee is er een milieu-impact die onmogelijk tot nul gereduceerd kan worden.  Maar deze kan wél geminimaliseerd worden. Door in te zetten op energieneutraal en circulair bouwen, waarbij we het CO2 budget en de Whole Life Carbon aanpak volgen om Paris Proof te ontwikkelen.

Tegelijkertijd zetten we onze rol als gebiedsontwikkelaar in om gebieden te maken die een positieve impact hebben. Op het plangebied, maar ook op de omgeving daar buiten. Dat kan door het creëren van energiepositieve, biodiverse en klimaatadaptieve gebieden waar de eindgebruiker gestimuleerd wordt tot het maken van duurzame keuzes. In het bijzonder op het gebied van duurzame mobiliteit.

Door duurzame keuzes te maken voor ieder project, maar ook voor iedere omgeving en grondpositie, werken we naar een klimaatpositieve aanpak. Waarin de positieve milieu-impact groter is dan de negatieve milieu-impact op de balans van onze hele portefeuille. Meer geven dan nemen. Dat vinden wij als AM nu echt onderscheidend.

Hoe realiseren we dit?

Vanaf 2023 werkt AM aan haar nieuwe duurzaamheidsstrategie. Het doel is om in 2035 meer terug te geven aan de aarde en de maatschappij, dan dat er door de ontwikkeling van nieuwe gebouwen en woningen onttrokken wordt. Een uitdaging waar we de hele sector voor nodig hebben. De systemen van alle zes duurzaamheidsdoelen, door AM zelf geformuleerd, komen terug in deze strategie.

  • Energiepositief door met hernieuwbare bronnen meer energie te genereren dan te gebruiken;
  • Materiaalpositief door het gebruik van duurzame circulaire en biobased materialen en op een wijze dat we gebouwen maken waarvan de milieu-impact is geminimaliseerd en die aanpaspaar zijn aan toekomstig gebruik;
  • Klimaatadaptief door klimaatrisico’s binnen het plangebied en de omgeving in kaart te brengen en te investeren in veerkrachtige oplossingen;
  • Regeneratief door de biodiversiteit te vergroten met doelsoorten en een variëteit aan bomen en planten habitat te bieden;
  • Mobiliteitspositief door een reductie van het autobezit en -gebruik en een toename van duurzame en actieve mobiliteit te realiseren;
  • Gebruikspositief door de stimulering van duurzaam gedrag bij gebruikers.


Energie

AM gaat verder dan de energie-eisen voor nieuwbouw. Daardoor wordt het energiegebruik van én in de gebouwen tot een minimum beperkt.

Lees verder

Door energiebesparende maatregelen, hernieuwbare energiebronnen en energieopslag- en uitwisseling worden deze nieuw ontwikkelde gebieden energieneutraal of zelfs energieleverend. Elk overschot van hernieuwbare energie in ontwikkelde gebieden kunnen we gebruiken om omliggende gebieden verder te helpen in de energietransitie. Om dit doel te realiseren heeft AM zich aangesloten bij het Paris Proof-akkoord van de Dutch Green Building Council.

De energie infrastructuur Nederland staat onder grote druk. Daarom worden innovaties om lokaal opgewekte energie ook echt lokaal toe te passen steeds belangrijker. Daarom is AM partner in het innovatienetwerk TROEF Energy.

 

Circulair ontwikkelen

Om de ecologische voetafdruk van de bouw te reduceren, bouwt AM gebouwen met duurzame materialen die ook in de toekomst in hoge mate opnieuw gebruikt kunnen worden.

Lees verder

Maar het eerste uitgangspunt blijft het maken van adaptieve gebouwen waarvan de constructie niet meer gesloopt hoeft te worden. Dit resulteert in innovatieve, circulaire projecten voor zowel grondgebonden woningen als appartementen. Waar passend wordt er ook gewerkt met biobased materialen. Goed voor het milieu én de gezondheid.

 

Klimaatadaptie

AM ontwikkelt haar gebieden klimaatadaptief. We houden daarbij niet alleen rekening met het plangebied van de ontwikkeling, maar kijken ook naar de directe omgeving.

Lees verder

Zo maken we het gehele gebied bestand tegen drogere en hetere periodes, stevige piekbouwen en een toenemend risico op overstromingen. Een veranderend klimaat vraagt om een nauwe samenwerking met waterschappen, gemeenten, ontwerpers en andere bouw- en vastgoedondernemingen. Zo wordt klimaatadaptieve nieuwbouw nog efficiënter toegepast in deze  gebieden.

 

Biodiversiteit

Al in de eerste fase van gebiedsontwikkelingsprojecten worden lokale experts, stadsecologen en natuurorganisaties gevraagd mee te kijken naar de staat van de biodiversiteit in het gebied en hoe deze te vergroten.

Lees verder

Gezamenlijk worden specifieke doelsoorten geformuleerd die AM ondersteunt. Daarvoor moet eerst de basis op orde zijn. Gezonde groen-blauw structuren zijn essentieel om een regeneratief gebied te realiseren. Zo kan gebiedsontwikkeling een impuls geven aan de biodiversiteit in dat gebied. Deze belofte is samengevat in het manifest ‘Geluksvogels’

 

Duurzame mobiliteit

Het sterk reduceren van automobiliteit is cruciaal in het streven de klimaatdoelen te behalen, steden en regio’s bereikbaar te houden en wijken leefbaar te ontwikkelen en te houden.

Lees verder

In gebiedsontwikkeling richt AM zich daarom op het stimuleren van lopen, fietsmobiliteit, openbaar vervoer en het aanbieden van deelmobiliteit. AM faciliteert daarnaast elektrisch rijden door laadpalen op te leveren bij elk nieuw project. En we bieden EV-ready parkeerplaatsen aan. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen gemeente en aanbieders, die we vroegtijdig opzoeken.

 

Eindgebruiker

De gebruikers van de ontwikkelde gebieden bepalen in grote mate het succes van AM’s duurzaamheidsdoelen. Daarom richt AM zich actief op het stimuleren van duurzame keuzes. De eindgebruikers worden actief geïnformeerd over de duurzame keuzes die zijn gemaakt voor het gebied. Daarnaast kan de bewoner ook de financiële voordelen van een duurzame nieuwbouw woning benutten, bijvoorbeeld door de financiële impulsen die zijn ontwikkeld voor een energieneutrale of Nul-op-de-meter woning.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media