Persbericht

Gebiedsontwikkelaar AM gaat terrein voormalige sigarenfabriek Ritmeester in Veenendaal herontwikkelen

4 december 2023

4 december 2023 – Gebiedsontwikkelaar AM heeft de voormalige bedrijfslocatie van sigarenfabrikant Ritmeester in Veenendaal verworven. De eigenaar verkoopt de locatie omdat deze niet meer nodig is voor haar bedrijfsvoering. AM gaat het gebied herontwikkelen naar een gevarieerde woonbuurt met koop- en huurwoningen met respect voor het historische karakter.

Na een intensieve voorbereiding en samenwerking met de gemeente Veenendaal, startte Deloitte Real Estate namens de eigenaar in oktober 2022 een tender voor de verkoop van de oude Ritmeesterfabriek. Wethouder Engbert Stroobosscher (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Er is grote behoefte aan woningbouw in Veenendaal. We zijn dan ook blij dat de herontwikkeling van de Ritmeesterlocatie nu eindelijk kan worden opgepakt en hebben er vertrouwen in dat gebiedsontwikkelaar AM iets moois kan toevoegen aan deze betekenisvolle locatie voor Veenendaal.”

Gebied met historische waarde

De locatie, waar lange tijd sigaren werden geproduceerd, is zeer bekend in Veenendaal en heeft veel historische waarde. Veel generaties uit Veenendaal hebben hier hun dagelijkse bestaansrecht gevonden en zijn daarbij verweven geraakt met de sigarencultuur. Na 118 jaar sigarenproductie sloot de fabriek in 2005 haar deuren. Sindsdien is de locatie al in beeld voor herontwikkeling naar woongebied. AM zal daar, met respect voor de historie, invulling aan geven. Dit in nauwe samenwerking met de eigenaar van het voorste monumentale deel van de Ritmeestergebouwen aan de Kerkewijk (partner van architectenbureau Huibers van Weelden).

Plannen

De visie voor de herontwikkeling voorziet in een gevarieerd woonprogramma met koop- en huurwoningen, aangevuld met een werkprogramma. De betekenisvolle historische gebouwen (en elementen daarvan) worden behouden en benut. Daarin worden maatschappelijke voorzieningen en werkeenheden gepland die verbonden worden met de meest oorspronkelijke bebouwing uit 1913, grenzend aan de Kerkewijk. De maatschappelijke voorzieningen en werkeenheden vormen samen ‘de Nieuwe Fabriek’. Ook worden daarin circa 20 appartementen gerealiseerd.

Na sloop van de overige gebouwen ontstaat ruimte voor het woningbouwprogramma met ongeveer 170 woningen voor een brede doelgroep. Centraal in het gebied komt een plein waaraan zowel de gerestaureerde vooroorlogse gebouwen als (een deel van) de nieuw te realiseren woningen en appartementen grenzen. De gebouwvormen en materialisatie verwijzen naar het karakter van de oude fabrieksgebouwen.

De visie voor de herontwikkeling versterkt de culturele en industriële identiteit van de locatie voor zowel de geplande woningbouw als de omliggende wijk. Hiermee krijgt de stedelijke vernieuwing in Veenendaal een impuls. De herontwikkeling van de Ritmeesterlocatie sluit goed aan bij de ontwikkeling van het grotere spoorzonegebied in de Utrechtse gemeente.

Vervolg

AM gaat nu in gesprek met de gemeente over de verdere uitwerking van haar visie op de locatie. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over het te doorlopen proces, planning, rolverdeling en participatie. Het streven is om in 2024 het ontwikkelplan en omgevingsplan gereed te hebben en in 2025 te starten met de realisatie.