Pleidooi voor een programmaminister ouderenbeleid

De electorale retoriek bereikt langzamerhand haar climax. Ferme stellingen gaan over en weer. Voor iedereen is duidelijk: de houdbaarheid en de financiering van de ouderenzorg staan onder druk. Groei van het aantal ouderen, de uitgedijde AWBZ verstrekkingen, solidariteit tussen de generaties, teruglopende vermogens in pensioen en eigen woning, de gewekte verwachtingen, de invoering van marktwerking in de zorg, dit alles maakt het probleem heel complex. Zeker als zich met deze materie ook nog eens de ministeries van VWS, Financiën, VROM, BZ en SZW bezig houden.

Zorg aan ouderen, huisvesting voor zorgbehoevende ouderen en de bekostiging van zorg en huisvesting vereisen een integrale aanpak. Het gaat dan om pittige onderwerpen: bijvoorbeeld  ombouw AWBZ voor ouderdom gerelateerde kosten tot een Long Term Health Care Insurance, voorzien in een voldoende aanbod van huisvesting met zorg in alle prijscategorieën, doelmatige inrichting van de zorg en dienstverlening in relatie tot marktwerking, inkomenseffecten, risicobeheersing, keuzevrijheid, pakketomvang, enzovoort.

De problematiek  ontstijgt  de klassieke sectorale indeling in ministeries en linking pin constructies via directoraten. Dit is een omvangrijk project dat onder de politieke leiding van een programmaminister zou moeten  staan. De programmaminister is de sturende regievoerder van een samenwerking tussen overheid, verzekeraars, zorgsector, financiële sector, beleggers, corporaties, vastgoedontwikkelaars en bouwers . Wellicht kan een dergelijke bewindvoerder gelet op de huidige volatiliteit van de regeringscoalities continuïteit van beleid bieden door niet verbonden te zijn met een politieke partij. De uitwerking van al deze aspecten  gaat immers ver uit boven de veelal korte termijn politieke aspiraties. En als onderwerp van nationaal belang is ouderenbeleid te belangrijk om vertraging op te lopen. 

Herman Bezemer
Directeur AM Health

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media