Nieuwe gebiedsontwikkeling in het Scheldekwartier

In 2010 is op initiatief van de gemeente Vlissingen samen met het Rijk en de provincie door AM, Volker Wessels, Proper-Stok en drie woningcorporaties een verkenning gedaan hoe in de nieuwe economische situatie het Scheldekwartier getransformeerd kan worden tot een volwaardig deel van de Vlissingse binnenstad. Dit heeft er in 2011 toe geleid dat door de gemeente samen met de drie marktpartijen een herijking van het oude Masterplan uit 2006 heeft plaatsgevonden, de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier, waarin de realiseringsstrategie centraal staat. Met inbegrip van de ambities zoals die in de stadsdebatten van  2004- 2005 zijn geformuleerd, zoals een versterking van het profiel van de binnenstad en het  terughalen van het kosmopolitisch karakter van de stad aan het water. De omvang van circa 35 hectare betekent een majeure operatie. Het Masterplan uit 2006 had al een planhorizon van vijftien tot twintig jaar, en de verwachting is dat door de tragere ontwikkelingsgang die periode voor het hele terrein nog langer zal worden. Dit is overigens niet ongebruikelijk. Vergelijkbare transformaties in zowel ons land als internationaal laten zien dat een periode van dertig jaar of meer normaal zijn alvorens een dergelijk gebied een heel vernieuwd stuk stad laat zien.

Voor het Scheldekwartier gaat het niet sec om het maken van een Masterplan als alleen een stedenbouwkundig plan, maar om een visie hoe het gebied deel van de stad kan worden, hoe de volgorde van realisering is en hoe realistisch het is, en welke functies het stedelijk leven nodig heeft. We zien namelijk bij deze transformaties dat het om functiemenging gaat, en het compacter maken van de stad zodat er een kruisbestuiving plaatsvindt. Cruciaal hierin zijn de routes, de stadsplattegrond van straten  en pleinen, het maken van goede verblijfsruimtes en het toevoegen van stedelijke functies.
Voor het Scheldekwartier is aangegeven dat twee dingen dan vooral van belang zijn: de toegankelijkheid van het Scheldekwartier koppelen aan de binnenstad en het concentreren van de ontwikkeling in de eerste periode rond het Dok, met zoveel mogelijk concentraties van functies. Hiermee wordt ook gedoeld op het meer betrekken van de Kenniswerf op de binnenstad, omdat met de grote studentenbevolking een enorme potentie aan stedelijkheid aanwezig is voor de stad. Met het idee van de Zee Allee is aangegeven hoe fundamenteel de verbindingsstructuur is. Door deze nieuwe route de stad in, verbetert niet alleen de ‘leesbaarheid van de complexe stadplattegrond’, van deze stad die zo mooi gebogen  als aan een baai aan zee ligt, maar krijgen ook de aanliggende buurten een nieuwe oriëntatie. De van Dishoeckstraat krijgt weer een ‘uitgang’ naar het Dok, wordt daar weer op gericht net als voor de oorlog. De Scheldestraat krijgt ook een link met het Dok. Vlissingen wordt weer de waterstad die het eeuwen was. De nieuwbouw van Bestevaer laat al zien welk totaal nieuw waterfront dit voor de stad oplevert. 

De drie marktpartijen hebben samen met de stad al hun kennis ter beschikking gesteld , hoe een dergelijke opgave aan te pakken. Terwijl er een veelheid aan actoren zijn, die in een integrale visie een kans kunnen krijgen. Met deze inspiratie van de afgelopen twee jaar wordt er nu door de gemeente voortvarend een kans gegeven aan die plannen die passen bij het idee steeds meer activiteiten voor de stad hier een plek te geven. De marktpartijen verkennen de concrete opties voor een aantal deelplannen en werken toe naar nieuwe projecten.

Mariet Schoenmakers
Directeur AM Concepts

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media