Gemeente Enschede en AM maken samenwerkingsstructuur gebiedsontwikkeling Zuiderval eenvoudiger en effectiever

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Enschede en AM

Zuidelijke stadsentree grotendeels voltooid; focus op resterende locaties

De gemeente Enschede en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben afgesproken de samenwerkingsstructuur voor de gebiedsontwikkeling van de Zuiderval te vereenvoudigen. Nu deze zuidelijke stadsentree grotendeels is voltooid en de laatste plandelen in vergaand stadium van voorbereiding verkeren, vinden beide partners het tijd de gebiedsontwikkelingsmaatschappij (GEM) waarin ze ieder voor 50% participeren, aan te passen op de resterende ontwikkelopgaven: het Janninkkwartier en de kantoorlocaties op het Eeftink. De partners  zijn van oordeel dat een  compactere en flexibelere organisatiestructuur hiervoor het meest  geschikt is. Daarom is overeengekomen  dat AM per 1 november aanstaande haar aandelen in de GEM overdraagt aan de gemeente.

Vanaf die datum is de gemeente alleen verantwoordelijk voor de GEM Zuiderval. De gemeente zal na 1 november gaan onderzoeken wat fiscaal en juridisch de meest geëigende organisatievorm is om de laatste ontwikkelopgaven van de GEM Zuiderval zo efficiënt mogelijk tot ontwikkeling te brengen.

De Zuiderval is de stadsentree aan de belangrijkste zuidelijke invalsweg van Enschede. De overgebleven ontwikkelopgave past naadloos op de ruimtelijke en economische ambities van de gemeente.  Door zelf volledig eigenaar te worden van de GEM kan de gemeente snel en actief  inspelen op de kansen die zich voordoen, maar ook initiatieven afwegen ten opzichte van  andere ontwikkelingen in de stad.

AM draagt zorg voor de verkoop en realisatie van de woningen in het Hofkwartier en zal de komende tijd verdere studies verrichten naar de mogelijkheden die het Janninkkwartier biedt. Deze locatie ligt strategisch aan de entree van de binnenstad en biedt daardoor goede mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.  AM zal daarvoor in samenwerking met de gemeente verdere studies verrichten.

Historie
De GEM Zuiderval is in 2000 opgericht om de voormalige fabrieksterreinen aan de weg te transformeren naar aantrekkelijke woon-, kantoor-, handels- en verblijfslocaties. De beide partners hebben hun verantwoordelijkheid genomen voor een ingewikkelde opgave. Ook voor de Zuiderval geldt dat de economische crisis heeft geleid tot vertraging in de ontwikkeling en daardoor grotere verliezen dan geraamd op de grondexploitatie. De gemeente heeft hierop al eerder geanticipeerd door in 2012 bij de vaststelling van de Stedelijke Koers een verliesvoorziening te treffen om mogelijke toekomstige tegenvallers op te vangen. Dat de Zuiderval toch grotendeels is  ingevuld, bewijst dat het een kansrijke en aantrekkelijk  gelegen A-locatie is . De gebiedsontwikkeling is succesvol, getuige het feit dat nauwelijks sprake is van leegstand en zich vooraanstaande bedrijven op deze locatie hebben gevestigd. Het Kotmanpark met woningen, Park Phi en Van der Valkhotel dat volgend jaar opengaat,  Kotmanplaats met de autoboulevard,  het Eeftink met de kantoren van De Woonplaats, Rabobank, PWC en ITON en het Hofkwartier met de appartementen en grondgebonden woningen; al deze ontwikkelingen dragen bij aan het succes van de Zuiderval.
Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media