Gemeente en AM grijpen in bij Drachtstervaart West

Plandeel voltooid zonder Wind concern

Met ingang van 29 april 2015 zijn de overeenkomsten met Vastgoed Noord Ontwikkeling en Realisatie BV (VGN), onderdeel van het Wind-concern, door de gemeente Smallingerland gedeeltelijk ontbonden. Het gaat om de rechten en verplichtingen in het project Drachtstervaart ten westen van de Piipbrêge, het deel waar de woningen van het project gebouwd moeten worden. De gemeente heeft deze stap genomen omdat haar gebleken is dat VGN haar contractuele verplichtingen niet of niet op tijd nakomt. Dat feit betekent dat de continuïteit in het bouw- en woonrijp maken van nieuwe plandelen financieel niet voldoende gedekt is.

Om de voortgang van het westelijk deel van het project te waarborgen, hebben AM, ontwikkelaar van de te bebouwen kavels in Drachtstervaart West, en de gemeente de bezittingen van VGN in Drachtstervaart West inmiddels overgenomen.

Aanleiding voor de ontbinding
Kort na de zomer van 2014 heeft het college geconstateerd dat de financiering van de werkzaamheden in Drachtstervaart West niet duurzaam geborgd is. Omdat VGN niet in staat is om zelf de benodigde middelen op tafel te leggen moeten de schuldeisers van VGN terugvallen op afgegeven garanties. De gemeente heeft daarom in het najaar van 2014 alle betrokken partijen, dus VGN, AM en de door VGN gecontracteerde aannemer Van der Wiel, uitgenodigd voor overleg over de vraag hoe er nu verder met Drachtstervaart West moet worden omgegaan.

Onderzoek financiële positie VGN / Wind Holding
In opdracht van gemeente, AM en Van der Wiel en met medewerking van het Wind concern is er door accountantskantoor Deloitte een onderzoek gedaan naar de financiële positie van VGN en Wind Holding BV. De inhoud van dat onderzoek is vertrouwelijk, maar geeft de opdrachtgevers aanleiding om op zoek te gaan naar een oplossing die niet afhankelijk is van de inzet van VGN of Wind Holding. De positie van beide vennootschappen is sinds 2012 dusdanig verslechterd dat van die kant geen substantiële bijdrage meer verwacht wordt.

Juridische en financiële gevolgen van deze ontbinding
De ontbindingen hebben als belangrijkste doel om VGN geen rol meer te laten spelen in het vervolg van de uitvoering van Drachtstervaart West, zodat het mogelijk is om daar nieuwe afspraken met andere partijen over te maken. De gemeente onderzoekt nog of verhaal op VGN / Wind Holding en mogelijke andere verantwoordelijken mogelijk is en in hoeverre dat ook wenselijk is. De inzet is primair dat gemeenschapsmiddelen weer terug moeten vloeien naar de gemeentekas. Vorderingen op Wind blijven dus vooralsnog bestaan.

De betrokken partijen houden rekening met een extra bijdrage om de investeringen in Drachtstervaart West af te ronden. In de besprekingen die de gemeente, AM en Van der Wiel voeren, wordt nu onderzocht welke investeringen de afronding van Drachtstervaart West zal vergen, welke dekking er is in beschikbare budgetten en afgegeven garanties etc. en hoe de toekomstige juridische verhoudingen tussen alle betrokken partijen inhoudelijk moeten worden vormgegeven. Partijen verwachten kort na de zomervakantie meer duidelijkheid te hebben over de financiële en juridische uitwerking hiervan. Wel is nu al duidelijk dat een substantieel deel van de kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden (voorlopig begroot op ± €5 miljoen) gedekt kan worden door afgegeven garanties en beschikbare budgetten.

Gevolgen voor het project De vaart erin! (Moleneind)
Voor de uitvoering van het onderdeel Moleneind heeft deze ontbinding geen gevolgen. De werkzaamheden daar zullen gewoon doorgaan en de planning loopt meer dan voorspoedig. Dit onderdeel loopt door deze ontbinding dus geen vertraging op.

Gevolgen voor Drachtstervaart West (woningbouw)
Voor het onderdeel Drachtstervaart West zijn de gemeente, AM en Van der Wiel in gesprek over het maken van nieuwe afspraken. Werkzaamheden op korte termijn, zoals het aanleggen van stoepen en bestrating bij op te leveren woningen in plandeel In de Luwte 2, zullen gewoon uitgevoerd worden. Werkzaamheden die later in de tijd gepland zijn, maken onderdeel uit van de nieuw te maken afspraken tussen gemeente, AM en Van der Wiel.

De blik vooruit
De gemeente betreurt de noodzaak om deze juridische stap te moeten nemen, maar vindt het nodig om de continuïteit van de ontwikkeling van Drachtstervaart West te borgen. In een markt waarin sprake is van een pril herstel moet de woningbouw in Drachten niet geremd worden door de financiële problemen van gebiedsontwikkelaar Wind. Ook tijdens de crisis in de woningbouw is gebleken dat de belangstelling om te wonen in Drachtstervaart onverminderd groot is.
Download PDF

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media