Creatief en Innovatief als motto

We leven in een tijd van grote economische en maatschappelijke veranderingen. Een tijd van transitie. Een tijd waarin visie onontbeerlijk is om de toekomst naar ons toe te trekken. Een tijd waarin we kwaliteit een nieuwe inhoud geven, gebaseerd op de échte vraag, geworteld in zijn omgeving. Dat doen we  door een intensieve, interdisciplinaire samenwerking zowel  binnen AM als met onze partners en klanten. Teamwork is de basis om samen de juiste plannen te ontwikkelen voor de juiste plek. Creativiteit is onontbeerlijk om nieuwe kansen te zien. Innovatie is vereist om nieuwe oplossingen te geven voor nieuwe opgaven. De verbeelding van onverwachte mogelijkheden wordt steeds meer een communicatiemiddel.

Onze Concepts-teams, de in-house ontwerpers bij AM – in stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur –  integreren verschillende kennisvelden in passende  plannen. Zij vormen vanuit de inhoud in- en extern een verbindende schakel en geven concreet vorm  aan transformatieprocessen. Wij verkennen daartoe de ontwerpopgave en onderzoeken ontwikkelingsstrategieën. Er ontstaan daarin nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij belanghebbenden en eindgebruikers vanaf het begin  worden betrokken. Wij vinden nieuwe planvormen uit, al dan niet in dialoogvorm, waarin haalbaarheid en fasering een intrinsiek onderdeel is van de planstrategie van dat moment.

Wij visualiseren in woord en beeld hoe een gebied concreet kan worden aangepakt en welk programma kan worden gerealiseerd. We verbeelden een mogelijke toekomst, een nieuw imago of een nieuwe functie. We doen dat door ontwerpend onderzoek in samenhang met een denk- en verhaallijn voor de plek, gebaseerd op een heel precieze marktverkenning. Steeds preciezer onderzoeken wij de kansen van een locatie of gebied, gekoppeld aan de dynamiek die we er aantreffen.

De nieuwe allianties met eindgebruikers en klanten vragen dat wij in een vroeg stadium onderzoek doen naar de beeldkwaliteit, tot zelfs de ‘stijl’, en de stadsvorm als culturele drager van de architectuur. We spreken ons uit  over de nieuwe of gewenste identiteit van een gebied, die daarmee afleesbaar en bespreekbaar wordt..
De vroegtijdige integratie in het plan van financiële en functionele parameters vraagt dat wij de ruimtelijke implicaties hiervan onderzoeken, en vice versa aangeven wat ruimtelijke oplossingen hiervoor betekenen. Steeds meer worden wij  een ‘ruimtelijk vertaalbureau’, omdat  de ruimtelijke ontwerpslag keuzes impliceert en afdwingt. Daarmee kunnen wij  onderzoek doen naar de mogelijke vertaling van politieke programma’s in het type stadsproject ter concretisering daarvan, zodat er een visie en ruimtelijke agenda ontstaat naar de toekomst.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media