Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Pont tot Park

22 december 2022

PERSBERICHT GEMEENTE VELSEN

Woensdag 21 december ondertekenden gemeente Velsen, Woningbedrijf Velsen en gebiedsontwikkelaar AM in samenwerking met bouwonderneming Hemubo, een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van Pont tot Park in IJmuiden. Dit is een volgende stap om het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark en tussen de Heerenduinweg en de Kanaaldijk klaar te stomen voor de toekomst.

In november 2021 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Pont tot Park vast. Deze visie beschrijft de gewenste ontwikkelrichting van het gebied. Bij de uitvoering van de gebiedsvisie gaat met name om vernieuwing van de huurwoningvoorraad, toevoeging van woningen en voorzieningen, het concentreren van winkels tussen het Marktplein en Velserduinplein, een horecaplein maken van Plein 1945, verbetering van de verkeersstructuur en meer kwaliteit in de openbare ruimte. Hierbij spelen leefbaarheid, energietransitie, klimaat en duurzaamheid een belangrijke rol.

Extra woningen

Wethouder wonen bij gemeente Velsen, Sander Smeets, ziet de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst als een bevestiging van de goede samenwerking die er al is: “We werken al langer samen met Woningbedrijf Velsen aan Pont tot Park. Gezamenlijk selecteerden we eerder dit jaar het team AM en Hemubo om ons te ondersteunen bij de uitwerking van de gebiedsvisie en de ontwikkeling van de eerste projecten. Nu de samenwerking is vastgelegd, kunnen we volle kracht vooruit met de ontwikkeling van het gebied. En dat moet ook, want het centrum van IJmuiden is echt aan revitalisering toe en er zijn zo snel mogelijk extra woningen nodig.”

Vernieuwen huurwoningen

Naast extra woningen wordt ook een groot deel van de huurwoningen in dit gebied vernieuwd. “De samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke volgende stap om onze naoorlogse complexen in het Pont tot Parkgebied te vernieuwen, verbeteren en verduurzamen”, vertelt Tamar Hagbi, directeur-bestuurder van Stichting Woningbedrijf Velsen, “en zo beter te laten aansluiten bij de behoeften van de bewoners van het Velsen van de toekomst.”

Stedelijk en groen

De gebiedsvisie wordt uitgewerkt in een zogenaamde ontwikkelstrategie. Hierin staan richtlijnen en spelregels voor de verdere uitwerking. Naast woningen, zijn de invulling van de openbare ruimte en de realisatie van een stedelijker, groener en duurzamer woon- en leefmilieu belangrijk. “Het is onze passie en expertise om dit soort inspirerende en duurzame leefomgevingen te bedenken en te ontwikkelen”, zegt Peter Heuvelink, directeur van gebiedsontwikkelaar AM. “Dit is een uitdagend vraagstuk voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig gebied waarin we een goede mix gaan vinden van verstedelijking en ruimte voor groen.”

Afspraken samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst hebben gemeente Velsen, Woningbedrijf Velsen en AM/Hemubo afspraken vastgelegd over de uitwerking van de gebiedsvisie voor het totale plangebied, een haalbaarheidsonderzoek voor één of meerdere deelgebieden en de ontwikkeling van drie concrete ontwikkellocaties van Woningbedrijf Velsen. Ook is afgesproken dat de communicatie en participatie gezamenlijk wordt opgepakt.

Op basis van de uitwerking van de gebiedsvisie start komend halfjaar een participatietraject met inwoners, stakeholders en de gemeenteraad. Streven is om de ontwikkelstrategie voor de zomer 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.